14-1424 Stow Lake (Z-4-067)

14-1424 Stow Lake (Z-4-067)


© Virginia E. Vail 2012