14-1421 Stow Lake (Z-4-051)

14-1421 Stow Lake (Z-4-051)


© Virginia E. Vail 2012