14-1419 Stow Lake (Z-4-058)

14-1419 Stow Lake (Z-4-058)


© Virginia E. Vail 2012