14-1413 Stow Lake (Z-4-060)

14-1413 Stow Lake (Z-4-060)


© Virginia E. Vail 2012