14-1411 Stow Lake (Z-4-049)

14-1411 Stow Lake (Z-4-049)


© Virginia E. Vail 2012