14-1409 Stow Lake (Z-4-050)

14-1409 Stow Lake (Z-4-050)


© Virginia E. Vail 2012