14-1405 Stow Lake (Z-4-070)

14-1405 Stow Lake (Z-4-070)


© Virginia E. Vail 2012