14-1402 Stow Lake (Z-4-056)

14-1402 Stow Lake (Z-4-056)


© Virginia E. Vail 2012