14-6607 Tour-Kazimierz (Z-8-240)

14-6607 Tour-Kazimierz (Z-8-240)


© Virginia E. Vail 2012